Contact us

Address

127, Group 2,Dong Ba Town, Binh Hoa Ward

Thuan An district, Binh Duong province, Vietnam

Zalo
Tel

0274.375 4218

Fax

0274.375 7869